Tag: برنامه ی کاری

تصمیمات مهم را به موقع اجرا کنید

شاید دامنه‌ی عمومیت‌بخشی به این گزاره چندان مناسب نباشد اما اکثر افراد از این تجربه مستثنا نبوده‌اند که انجام کار مهمی را به علت تنبلی آنی به زمانی دیگر موکول کرده‌اند که این زمان غالباً روزهای مضرب 5 ماه و ساعت‌های گردشده و اصطلاحاً رُند روز است. این تصمیات و جملات برای‌تان آشنا نیست؟

"به نظرم باید ساعت مطالعه‌ی زیست شناسی افزایش پیدا کند. از پانزدهم ماه هفته‌ای دو ساعت بیش‌تر می‌خوانم!"

"مطالعه‌ی جبر و احتمال تمام شده، تست‌هایش بماند برای ساعت 11 شب!"

"از شنبه آینده مرور املا،لغت و تاریخ ادبیات را شروع خواهم کرد!"

index

ادامه نوشته