Tag: بسم الله الرّحمن الرّحیم

همیشه با نام او!

سلام

همه در گوشم زمزمه می‌کنند و از سختی راهی می‌گویند که پیشِ رو دارم.

می‌گویند: «باید اراده و انگیزه‌ات آن‌قدر قوی باشد که به راحتی دست از تلاش و کوشش برنداری!»

درست می‌گویند! کارهای بزرگ، اراده‌ی استوار ، تلاش فراوان و امید راسخ می‌خواهد. امّا این همه بدون وجود پشتیبانی بزرگ هیچ است!

2_________

ادامه نوشته