Tag: بلند خوانی هنگام مطالعه

یک کتاب، چند کیلومتر؟!

سلام

اوایل خوب می‌‌خواند و خوب هم نتیجه می‌‌گرفت. وقتی مشغول درس می‌‌شد خستگی نمی‌‌فهمید. امّا حالا ورقش برگشته بود. خیلی زود خسته می‌شد، هنوز زمان مطالعه به نیمه نرسیده بود احساس می‌کرد تمام انرژی اش تخلیه شده است و باید استراحت کند.

دوستان ، معلّمین و هرکسی که او را می‌ شناخت توصیه و سفارشی کرده بودند امّا اصل مشکل این بود که نمی‌دانست مشکل چیست. شرایط همین بود تا قرار شد در اردوی درسی چند روزه پایان تابستان که در مدرسه برگزار می شد، شرکت کند.

index

ادامه نوشته