Tag: بهترین کتاب کمک آموزشی

شجاعت این است!

سلام

 گفت:«باز هم که ابرو درهم کشیده‌ای و عصبانی قدم می‌زنی! باز اتّفاقی افتاده‌است؟»

گفتم:«یک‌جای کار ایراد دارد ولی هرچه فکر می‌کنم نمی‌فهمم مشکل کجاست. درس‌ را با استفاده از کتاب درسی و جزوه معلم می‌خوانم. امّا نمی‌دانم از کدام کتاب کمک آموزشی استفاده کنم که درس را بهتر و کامل تر توضیح داده باشد.

اگر بخواهم از تمام کتاب‌هایی که در یک درس دارم استفاده کنم ، وقت ندارم و اگر بخواهم فقط از یکی استفاده کنم ، نمی‌دانم کدام بهتر است. امان از وقتی که بخواهم تست بزنم. نمی‌دانم از بین کتاب‌های متعدّدی که دارم کدام کتاب را برای تست استفاده کنم. به‌کار خودم مانده‌ام.»

index

ادامه نوشته