Tag: بهشت

برای تو با تمام وجود!

سلام

  سپاس خدا را به‌خاطر آن‌چه که از خدایی خودش به ما شناسانده است. و به‌خاطر آن‌چه که به‌عنوان شکر و سپاس از خودش به ما الهام کرده است.

 سپاس خدا را به خاطر شناختی که از خودش در دل ما قرار داد و به خاطر درهایی از علم و معرفت که به روی ما گشوده است.

خدا را سپاس به خاطر آن‌که ما را به سوی توحیدش هدایت کرد و با این راهنمایی ما را از کجی و انحراف در یگانه و بی‌همتا دانستن خودش بازداشت.

سپاس خدا را که قلب و زبان و اعضا و جوارح ما را به شکر و سپاس خودش گویا کرد. 

3221021119051aa6f9bd7b85299ab080f410ca98_800x1000

ادامه نوشته