Tag: تجربیّات

بهترین معلّم و استاد!

سلام

امروز خاطراتم را مرور می‌کردم. به نکته خیلی جالبی برخورد کردم که مرا عمیقا به فکر فروبرد.

خاطرات شیرین بسیاری دارم که هنوز از یادآوری آن‌ها لذّت می‌برم امّا هیچ دستاورد و یا نتیجه‌ای که باعث اعتلا و ارتقاء در مسیر زندگی‌ام باشد ، نداشته‌اند. امّا چه بسیار خاطراتی که با مرور کردن آن‌ها سختی و دشواری‌شان را هنوز با تمام وجودم احساس می‌کنم.

جالب آن است که اغلب  موفّقیّت‌ها و دستاوردهای سازنده و حرکت آفرین در مسیر زندگی‌ام ، یا همراه آن سختی‌ها بوده‌اند و یا پس از آن‌ها قرار داشته‌اند. روزهای سخت زندگی همیشه دستانم را پُر کرده‌اند و تجربیّاتم را افزوده‌اند.

حالا این اصل مهم و کلیدی را آموخته‌ام که از روزهای سخت هراس و دلهره‌ای نداشته باشم زیرا  با سپری کردن آ‍ن‌ها چندین قدم از دیگران  جلو می‌افتم و همواره در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرم.

index