Tag: تراز آزمون

با کدام خط کش خودم را بسنجم؟

سلام

گوشی را برداشتم و شماره‌ی علیرضا را گرفتم. مادرش گفت:«مشغول درس خواندن است. 20 دقیقه‌ی دیگر ساعت مطالعه‌اش تمام می‌شود. می‌گویم تماس بگیرد.»

درست 20 دقیقه‌ی بعد تماس گرفت. حال و احوال پرسی مان خیلی کوتاه بود و به سرعت رفتم سرِ اصل مطلب.گفتم:«علیرضا جان  چیزی در کارنامه‌ی آزمون‌ها فکرم را مشغول کرده‌است. برای تعیین وضعیّت خودم درصدهایم را با هم مقایسه می‌کنم ولی فکر می‌کنم کاری که انجام می‌دهم اشتباه باشد. زیرا مگر می‌توان درصد ادبیّات فارسی را که 25 پرسش دارد و ضریبش 4 است با ریاضی که 55 پرسش دارد و ضریبش 12 است مقایسه کرد؟»

index

ادامه نوشته