Tag: تکنیک های پیش خوانی

چرا پیش خوانی درس ها اینقدر اهمیت دارد؟

پیش‌خوانی، بخشی از فرایند یادگیری است که با در اختیار داشتن منابع مطالعاتی مناسب (کتاب درسی، جزوه‌ای از کتاب مورد تدریس، کتاب‌های کمک‌آموزشی استاندارد یا ابزارهایی همچون DVD های آموزشی و مفهومی و…) قبل از تدریس شدن مطالب، به نوعی پیش‌یادگیری می‌پردازید.

نکته بسیار کلیدی و مهمی که بایستی به آن توجه ویژه ای داشت این است که باید به پیش‌خوانی از دید یک فرایند حرفه‌ای مطالعاتی نگاه کرد. پیش‌خوانی راهی برای جلو زدن از رقبا و قرار گرفتن در موقعیت مشخصی از مطالعه است که این موقعیت در جایی بالاتر از سطح نسبی رقبا قرار دارد. پس متقارن شدن تکنیک بسیار مهم پیش‌خوانی با پروژه‌ی بسیار مهم تابستان، یک اتفاق و رخداد بسیار مهم و ویژه است.  

gg

ادامه نوشته