Tag: حافظه‌ی ‌کوتاه مدّت

خروار خروار یا مثقال مثقال؟

سلام

«همیشه به شما و حرف‌های‌تان اطمینان کامل داشته‌ام امّا این که می‌گویید تست زدنم مناسب نبوده است را قبول ندارم. از هر فصلی که قرار بوده است در آزمون بیاید 500 تا 700 تست زده بودم. آیا این مقدار تست مناسب نبوده است؟»

ساعت مشاوره بود و این حرف‌های دوستی که درصد یکی از درس‌هایش بسیار کمتر از چیزی شده بود که انتظار داشت. این اشکال بسیاری از ما بود و حالا انتظار پاسخی روشن داشتیم. مشاورمان گفت:«یک پرسشم را جواب بده تا بگویم چرا تست زدنت مناسب نبوده است. تست‌های هر فصل را چه زمانی زدی؟»

دوستم پاسخ داد:«در سه روز متوالی . هر روز تست‌های یک فصل را پاسخ دادم.» مشاورمان گفت:«حیف که می‌خواهیم به اشکالات بیش‌تری برسیم، اگر فرصت بود با یکی دو پرسش دیگر خودت اشکال کار را پیدا می‌کردی. حالا گوش کن.

images

ادامه نوشته