Tag: دانشگاه یزد،رتبه‌های برتر کنکور،رتبه های برتر،کنکور

جایزه نیم میلیون تومانی دانشگاه یزد به رتبه‌های برتر کنکور

کمیسـیون دایمی هیات امنای دانشـگاه یـزد با کلیـات طرحـی موافقت کرد که براساس آن ماهیانـه تـا سـقف نیم میلیـون تومان حقـوق به رتبه های زیر100 کنکور سراسری که این دانشگاه را انتخاب کنند پرداخت شود.

کمیسـیون دایمی هیات امنای دانشـگاه یـزد در نشسـت اخیــــر خـود با کلیـات طرحـی موافقـت کـرد کـه بـراسـاس آن، داوطلبـان کنکور سراسـری کـه حایـز رتبـه هـای زیـر 100 هستند و دانشـگاه یـزد را بـرای ادامـه تحصیل انتخـاب کننـد، ماهیانـه تـا سـقف نیم میلیـون تومان حقـوق دریافت خواهند کرد.براساس این گزارش، با تصویـب نهایی این طرح در هیـات امنای دانشـگاه، گام مهمی در راسـتای جذب دانشجویان نخبه کشور بـه ایـن دانشـگاه برداشـته خواهدشـد.

دانشگاه یزد بـزودی اطلاعـات بیشـتری از سایر بســــته‌های حمایتــی دانشگاه یـزد بـرای داوطلبـان ممتـاز کنکـور سراسـری در سـطوح رتبـه ای مختلف ارایـه خواهـد داد. که از جمله آن می توان به بسـته هـای کمـک هزینـه هـای ماهیانـه تحصیلـی، کمـک هزینـه هـای خریـد کتـاب و تجهیـزات، کمـک هزینـه شــــرکت در دوره هـای آموزشــــی و کمـک هزینــــه هـای انجـام طـرح های پژوهشـــی اشاه کرد.