Tag: درصدهای لازم برای قبولی در رشته داروسازی

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶(بخش دوم)

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی علوم تجربی
محدوده نمرات
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۲۱
-۳۲/۵
۹
-۳۲/۸
۷
-۳۳/۳
۱۱
-۳۳/۰
۹
-۳۳/۳
-۳۰_-۲۰
۸۰۹
-۲۳/۴
۳۱۱
-۲۴/۵
۱۴۹
-۲۲/۸
۲۶۲
-۲۴/۳
۳۴۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۱۰۴۰۴
-۱۳/۲
۵۸۱۶
-۱۳/۶
۶۹۱۳
-۱۳/۱
۵۵۵۴
-۱۳/۶
۶۰۷۴
-۱۲/۸
-۱۰_۰
۱۰۸۷۷۳
-۳/۳
۷۱۰۸۸
-۳/۱
۱۳۱۱۴۲
-۳/۲
۹۸۵۵۰
-۲/۸
۹۶۷۶۲
-۲/۸
۰_۱۰
۳۷۰۸۴۱
۱/۲
۲۶۷۹۶۲
۲/۵
۲۳۲۸۱۲
۳/۱
۲۹۷۵۲۸
۲/۶
۲۷۵۰۹۷
۲/۶
۱۰_۲۰
۲۰۷۴۷
۱۳/۵
۷۴۹۸۲
۱۳/۶
۶۰۶۱۷
۱۴/۰
۶۰۹۸۳
۱۳/۶
۵۹۶۵۳
۱۴/۲
۲۰_۳۰
۵۰۴۶
۲۳/۱
۳۵۹۴۳
۲۳/۹
۳۱۳۰۶
۲۴/۳
۲۵۲۵۸
۲۳/۹
۳۵۱۴۰
۲۴/۳
۳۰_۴۰
۱۰۷۱
۳۳/۴
۲۲۵۱۱
۳۴/۲
۲۰۷۷۲
۳۴/۴
۱۳۶۴۹
۳۴/۱
۱۹۸۹۷
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۳۱۲
۴۳/۸
۱۶۰۷۹
۴۴/۲
۱۴۴۴۲
۴۴/۵
۷۹۶۱
۴۴/۱
۱۳۳۹۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۷۸
۵۴/۶
۱۱۰۶۱
۵۴/۱
۱۰۴۱۹
۵۴/۴
۴۴۴۷
۵۳/۹
۶۶۹۰
۵۴/۳
۶۰_۷۰
۳۱
۶۴/۰
۶۹۰۴
۶۴/۰
۶۱۸۹
۶۴/۲
۲۲۵۱
۶۳/۹
۳۴۲۶
۶۳/۹
۷۰_۸۰
۱۲
۷۴/۸
۳۴۷۰
۷۳/۸
۲۶۸۸
۷۳/۹
۱۰۵۶
۷۳/۹
۱۱۸۰
۷۴/۱
۸۰_۹۰
۲
۸۲/۰
۱۴۹۱
۸۳/۵
۶۵۱
۸۳/۱
۴۴۹
۸۴/۰
۴۱۳
۸۳/۵
۹۰_۱۰۰
۲
۹۰/۷
۴۵۵
۹۲/۸
۴۱
۹۱/۷
۱۵۹
۹۳/۲
۷۴
۹۳/۱
۱۰۰درصد
۰
_
۶۷
۱۰۰/۰
۱
۱۰۰/۰
۳۱
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
کل
۵۱۸۱۴۹
۰/۸
۵۱۸۱۴۹
۱۰/۰
۵۱۸۱۴۹
۸/۵
۵۱۸۱۴۹
۶/۱
۵۱۸۱۴۹
۷/۸
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می‌آورند؟
«اگر زیست‌شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است.»، « اهمیت عربی از همۀ درس‌های عمومی بیشتر است، چون بچه‌ها به سؤال‌های این درس خوب پاسخ نمی‌دهند.»
 
شبیه جملات فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از مؤسسه‌های آموزشی یا مدرسان کنکور می‌شنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از دروس، درصد خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می‌آورید؛ اما درصد رتبه‌های برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز دیگری است. می‌بینید که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛
 
به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می‌کنند.
در زیر، میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
 
درصد دروس گروه آزمایشی علوم تجربی در بین رتبه‌های کشوری کمتر از ۱۰۰۰  در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
زمین‌شناسی
ریاضی
زیست‌شناسی
فیزیک
شیمی
میانگین
۸۰/۷
۷۷/۰
۷۶/۶
۷۱/۲
۶/۱
۸۲/۵
۷۸/۲
۷۵/۷
۷۵/۲
کمترین درصد
۳۷/۴
۲۹/۴
۳۶/۰
۰/۰
-۱۲/۰
۲۲/۳
۲۰/۷
۲۶/۷
۳۴/۳
بیشترین درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۰/۷
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰