Tag: درصدهای لازم برای قبول شدن در رشته دندانپزشکی

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

capture