Tag: درصدهای لازم برای قبول شدن در رشته دندانپزشکی

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری، روزانه-سهمیه منطقه 1 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری، روزانه-سهمیه منطقه 1 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه، سهمیه منطقه 2 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه، سهمیه منطقه 2 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه، سهمیه منطقه 2 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-روزانه، سهمیه منطقه 2 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture