Tag: دروس عمومی

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶(بخش دوم)

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی علوم تجربی
محدوده نمرات
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۲۱
-۳۲/۵
۹
-۳۲/۸
۷
-۳۳/۳
۱۱
-۳۳/۰
۹
-۳۳/۳
-۳۰_-۲۰
۸۰۹
-۲۳/۴
۳۱۱
-۲۴/۵
۱۴۹
-۲۲/۸
۲۶۲
-۲۴/۳
۳۴۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۱۰۴۰۴
-۱۳/۲
۵۸۱۶
-۱۳/۶
۶۹۱۳
-۱۳/۱
۵۵۵۴
-۱۳/۶
۶۰۷۴
-۱۲/۸
-۱۰_۰
۱۰۸۷۷۳
-۳/۳
۷۱۰۸۸
-۳/۱
۱۳۱۱۴۲
-۳/۲
۹۸۵۵۰
-۲/۸
۹۶۷۶۲
-۲/۸
۰_۱۰
۳۷۰۸۴۱
۱/۲
۲۶۷۹۶۲
۲/۵
۲۳۲۸۱۲
۳/۱
۲۹۷۵۲۸
۲/۶
۲۷۵۰۹۷
۲/۶
۱۰_۲۰
۲۰۷۴۷
۱۳/۵
۷۴۹۸۲
۱۳/۶
۶۰۶۱۷
۱۴/۰
۶۰۹۸۳
۱۳/۶
۵۹۶۵۳
۱۴/۲
۲۰_۳۰
۵۰۴۶
۲۳/۱
۳۵۹۴۳
۲۳/۹
۳۱۳۰۶
۲۴/۳
۲۵۲۵۸
۲۳/۹
۳۵۱۴۰
۲۴/۳
۳۰_۴۰
۱۰۷۱
۳۳/۴
۲۲۵۱۱
۳۴/۲
۲۰۷۷۲
۳۴/۴
۱۳۶۴۹
۳۴/۱
۱۹۸۹۷
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۳۱۲
۴۳/۸
۱۶۰۷۹
۴۴/۲
۱۴۴۴۲
۴۴/۵
۷۹۶۱
۴۴/۱
۱۳۳۹۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۷۸
۵۴/۶
۱۱۰۶۱
۵۴/۱
۱۰۴۱۹
۵۴/۴
۴۴۴۷
۵۳/۹
۶۶۹۰
۵۴/۳
۶۰_۷۰
۳۱
۶۴/۰
۶۹۰۴
۶۴/۰
۶۱۸۹
۶۴/۲
۲۲۵۱
۶۳/۹
۳۴۲۶
۶۳/۹
۷۰_۸۰
۱۲
۷۴/۸
۳۴۷۰
۷۳/۸
۲۶۸۸
۷۳/۹
۱۰۵۶
۷۳/۹
۱۱۸۰
۷۴/۱
۸۰_۹۰
۲
۸۲/۰
۱۴۹۱
۸۳/۵
۶۵۱
۸۳/۱
۴۴۹
۸۴/۰
۴۱۳
۸۳/۵
۹۰_۱۰۰
۲
۹۰/۷
۴۵۵
۹۲/۸
۴۱
۹۱/۷
۱۵۹
۹۳/۲
۷۴
۹۳/۱
۱۰۰درصد
۰
_
۶۷
۱۰۰/۰
۱
۱۰۰/۰
۳۱
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
کل
۵۱۸۱۴۹
۰/۸
۵۱۸۱۴۹
۱۰/۰
۵۱۸۱۴۹
۸/۵
۵۱۸۱۴۹
۶/۱
۵۱۸۱۴۹
۷/۸
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می‌آورند؟
«اگر زیست‌شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است.»، « اهمیت عربی از همۀ درس‌های عمومی بیشتر است، چون بچه‌ها به سؤال‌های این درس خوب پاسخ نمی‌دهند.»
 
شبیه جملات فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از مؤسسه‌های آموزشی یا مدرسان کنکور می‌شنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از دروس، درصد خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می‌آورید؛ اما درصد رتبه‌های برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز دیگری است. می‌بینید که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛
 
به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می‌کنند.
در زیر، میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
 
درصد دروس گروه آزمایشی علوم تجربی در بین رتبه‌های کشوری کمتر از ۱۰۰۰  در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
زمین‌شناسی
ریاضی
زیست‌شناسی
فیزیک
شیمی
میانگین
۸۰/۷
۷۷/۰
۷۶/۶
۷۱/۲
۶/۱
۸۲/۵
۷۸/۲
۷۵/۷
۷۵/۲
کمترین درصد
۳۷/۴
۲۹/۴
۳۶/۰
۰/۰
-۱۲/۰
۲۲/۳
۲۰/۷
۲۶/۷
۳۴/۳
بیشترین درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۰/۷
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶(بخش اول)

در سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۱۸ هزار و ۱۴۹ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند. در این میان، تعدادی از داوطلبان توانسته‌اند درصدهای خوب و قابل قبولی کسب کنند، و متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نیز، که بدون مطالعه دقیق و عمیق درس‌هایشان در این جلسه حضور یافته‌اند، درصد خوبی در بعضی از دروس کسب نکرده‌اند. در جدول زیر، آمار پاسخگویی کل داوطلبان گروه آزمایشی  علوم تجربی خدمتتان ارایه می‌شود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه بیشتر شما از این آمار، توجه شما را به نکاتی چند در این زمینه جلب می‌کنیم.
 
هیچ درسی را رها نکنید
آیا می‌دانید که اگر یک داوطلب گروه آزمایشی  علوم تجربی در سال گذشته، فقط به یک سؤال زیست‌شناسی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌های این درس نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از ۱۳۸ هزار و ۲۱۱ داوطلب (۶۷/۲۶ درصد داوطلبان) درصد بهتری در این درس کسب می‌کرد؟ گاه از داوطلبان می‌شنویم که سؤال‌های این یا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانستند به این گونه سؤالات پاسخگو باشند/ بدون شک، در یک آزمون ملی مهم، باید تعدادی از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال‌های یک درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس‌ها را رها می‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم، به سؤال‌های همان درس پاسخ می‌دهند؟ آیا نمی‌شود از ۵۰ سؤال زیست‌شناسی حداقل به ۴ یا ۵ سؤال پاسخ صحیح داد؟
 
پس از همین امروز، بی‌علاقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی صحیح، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نیز نتیجه بهتری کسب کنید.اهمیت این امر زمانی مشخص می‌شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری، باید به همه دروس توجه داشت و نمی‌توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس را رها نمود.
 
فقط به سؤال‌هایی که بلدید، پاسخ دهید
گفتیم که بیش از ۲۶ درصد داوطلبان، در درس زیست‌شناسی، درصد منفی کسب کرده‌اند، و متاسفانه در سایر دروس هم کما بیش شاهد همین وضعیت هستیم؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال گذشته (۱۳۹۶) ۵۱ هزار و ۴۳۶ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی درصد منفی کسب کرده‌اند/ آیا براستی این دسته از داوطلبان توانایی این را نداشتند که به هیچ یک از سؤال‌های معارف ، پاسخ صحیح بدهند؟ واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملاً مسلط نبوده‌اند نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیح این دسته از داوطلبان، نیز از بین برود.
 
می‌خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، عرصه آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها سرسری پاسخ داد (گاه می‌شنویم که داوطلبی می‌گوید حوصله کافی یا زمان لازم برای خواندن همۀ گزینه‌ها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!)
 
همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید باید در این شش ماه و نیم باقی مانده، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.
 
توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
 
ذکر این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال ۹۲، هیچ یک از داوطلبان، در درس‌های زیست‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی، به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال ۹۳، دو پذیرفته شده در زیست‌شناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین در سال ۹۴، دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ داوطلبی به ۹۰ درصد سؤال‌های زیست‌شناسی نیز پاسخ صحیح نداده است. در سال ۹۵، ۹ داوطلب در درس ادبیات به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زیست‌شناسی پاسخ صحیح نداده‌اند، و در نهایت در سال ۹۶، ۴۷ داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی و یک داوطلب در درس زیست‌شناسی به ۱۰۰درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند/ همچنین در سال ۹۴، یک داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح داده است؛ در حالی که طیّ سال‌های ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۶ هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح ندادند؛ در ضمن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز احتساب می‌شود (۲۵ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و ۵ درصد تاثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی محاسبه می‌شود )؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
 
در نهایت اینکه نباید تصور کرد یک داوطلب با به دست آوردن نمره‌های منفی یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می‌شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره خوبی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، امکان دارد که داوطلبی در درس ریاضی نمره منفی گرفته باشد، اما در درس زیست‌شناسی، شیمی و دروس عمومی، درصد بالایی به دست آورده باشد؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد.
 
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم تجربی
محدوده نمرات
زبان  و  ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۱۶
-۳۲/۵
۸
-۳۳/۳
۱۵
-۳۳/۲
۲۸
-۳۲/۹
-۳۰_-۲۰
۴۸۷
-۲۳/۳
۳۷۷
-۲۳/۳
۳۷۱
-۲۳/۲
۶۵۸
-۲۳/۵
-۲۰_-۱۰
۷۳۵۳
-۱۳/۱
۴۴۸۵
-۱۳/۲
۵۶۴۶
-۱۳/۰
۸۰۸۴
-۱۳/۳
-۱۰_۰
۵۰۰۹۳
-۴/۰
۵۰۱۳۱
-۳/۴
۴۵۴۰۴
-۳/۸
۷۸۸۰۶
-۳/۴
۰_۱۰
۱۱۸۸۲۹
۴/۶
۲۲۴۳۶۹
۳/۹
۱۴۳۱۰۹
۴/۷
۲۶۶۷۵۹
۲/۰
۱۰_۲۰
۹۶۵۵۵
۱۴/۷
۱۰۴۴۵۵
۱۴/۲
۱۰۹۹۷۷
۱۴/۵
۵۳۷۶۲
۱۴/۳
۲۰_۳۰
۹۷۴۶۶
۲۴/۵
۵۹۹۳۳
۲۴/۰
۸۷۷۳۶
۲۴/۲
۳۸۰۶۰
۲۴/۳
۳۰_۴۰
۶۲۳۴۳
۳۴/۴
۲۸۲۲۷
۳۴/۳
۴۹۴۲۳
۳۴/۴
۲۳۹۸۹
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۴۴۰۰۵
۴۴/۲
۲۰۳۷۲
۴۴/۴
۳۶۴۰۱
۴۴/۳
۱۹۴۹۶
۴۴/۴
۵۰_۶۰
۲۱۶۱۷
۵۴/۳
۱۲۱۸۴
۵۴/۴
۱۹۸۶۳
۵۴/۴
۱۱۷۴۵
۵۴/۵
۶۰_۷۰
۱۲۴۰۳
۶۴/۰
۸۷۴۶
۶۴/۳
۱۲۷۲۹
۶۴/۲
۸۵۸۹
۶۴/۴
۷۰_۸۰
۴۷۷۹
۷۴/۰
۳۴۹۸
۷۴/۱
۵۲۴۲
۷۴/۲
۴۷۰۰
۷۴/۷
۸۰_۹۰
۱۸۴۷
۸۳/۵
۱۲۲۰
۸۳/۵
۱۹۷۳
۸۳/۶
۲۹۶۴
۸۴/۶
۹۰_۱۰۰
۳۰۹
۹۲/۸
۱۳۸
۹۲/۳
۲۴۴
۹۳/۰
۴۷۲
۹۳/۵
۱۰۰ درصد
۴۷
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۱۶
۱۰۰/۰
۳۷
۱۰۰/۰
کل
۵۱۸۱۴۹
۲۰/۵
۵۱۸۱۴۹
۱۳/۶
۵۱۸۱۴۹
۱۹/۲
۵۱۸۱۴۹
۱۰/۴

 

بودجه بندی دروس عمومی کنکور(رشته تجربی و رشته ریاضی) در کنکورهای ۸۸-۹۶

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

10 نکته کلیدی برای مدیریت بهتر زمان

در این مقاله به بیان 10 راهکار ساده و در عن حال موثر و کاربردی برای مدیریت بهتر زمان در فرایند مطالعه و درس خواندن می پردازیم:

-میز کار برای خود داشته باشید. هر شب قبل از خواب برای فردای خود بیندیشید و کارهای خود را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنید.

-تفکر برای بهترین زمان مطالعه داشته باشید و کارهای دشوار را در بهترین زمان مطالعه قرار دهید. خودآگاهی اولین فاکتور هوش هیجانی است. بهترین فردی که می‌تواند به شناخت شما دست یابد خود شما هستید. برای بهترین‌های خود تفکر کنید.

-کم‌ترین‌ها را برای کارهای خود تعیین کنید. برای مطالعه‌ی خود یک کف مطالعه قرار دهید و مطالعه را تا آستانه‌ی شاداب بودن ادامه دهید.

images

ادامه نوشته

به کمک دروس عمومی بشتابيد!(بخش پایانی)

با توجه به آنچه که در سه بخش گذشته از این سلسله از مقالات گفته شد براي اينکه نتيجه بهتري از تلاش خود بگيريد، حتماً به اين نکات با دقت هر چه تمامتر توجه کنيد:

1- به دليل اينکه بيشتر داوطلبان به دروس اختصاصي، بيشتر اهميت مي‌دهند، حتماً سعي کنيد که مطالعه دروس عمومي را در اين وقت باقي مانده فراموش نکنيد تا نتيجه بهتري کسب کنيد.
2- چون دروس عمومي، حفظي و فرّار هستند، حتماً در زمان نزديک به آزمون سراسري، آنها را دوباره مطالعه و مرور کنيد.
 
books-sized

ادامه نوشته