Tag: ریاضی

اطلاعاتی دقیق و ارزشمند از درس ریاضی تجربی برای داوطلبان کنکور ۹۷

بعضی از دانش‌آموزان گروه تجربی به دلیل سخت بودن درس ریاضی و ضریب پایین آن نسبت به دو درس زیست و شیمی وقت کم‌تری را برای این درس در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار می‌دهند و همین مطلب باعث عدم موفقیت دانش‌آموزان این گروه در درس ریاضی شده است؛ اما باید توجه کرد که از نظر محاسباتی که برای تعیین نمره‌ی تراز صورت می‌گیرد ارزش یک تست زیست‌شناسی به دلیل وجود انحراف معیار در درس ریاضی برابر ارزش دو تست ریاضی نیست؛ بنابراین باید فرض اشتباهی را که در مورد این درس وجود دارد از ذهن دانش‌آموزان پاک کرد. هم‌چنین این درس در تعیین رشته در دانشگاه‌های خوب کشور بسیار تأثیرگذار است.

برای مشاهده اطلاعاتی دقیق و ارزشمند از درس ریاضی تجربی برای داوطلبان کنکور ۹۷ بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b0%db%b2-%db%b1%db%b2_%db%b1%db%b0-%db%b4%db%b0-%db%b4%db%b4

منبع:@argchannel

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری ۱۳۹۶

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، ۱۳۷ هزار و ۶۵۲ داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه آزمون حضور داشتند که از این میان، ۱۰۹ هزار و ۸۴۶ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌های درس ریاضی پاسخ صحیح دادند. در درس فیزیک نیز ۱۰۵ هزار و ۴۴۸ داوطلب و در درس شیمی ۹۳ هزار و ۹۱۷ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین هیچ یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری به ۱۰۰ درصد سؤال‌های درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ صحیح ندادند.
به عبارت دیگر، با اینکه دروس اختصاصی، بالاترین ضریب را دارد، تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، بدون آمادگی لازم برای پاسخگویی این درس‌های مهم، در آزمون سراسری شرکت می‌کنند. همچنین آمار  ذکر شده، بیانگر آن است که اگر داوطلبی حتی به یک سؤال درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحیح بدهد (و ضمناً به هیچ یک از  سؤال‌های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، وضعیت بهتری خواهد داشت.
آمار ارایه شده، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتیجه درصد ۳۳- را کسب کرده‌اند و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۱۰۰ – ۹۰ درصد آمده‌اند یا داوطلبانی که به ۹۹/۹ درصد تا ۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه ۱۰ – ۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر این نکته، مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، سال ۹۳، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال ۹۴، ۲۸ داوطلب به ۱۰۰درصد سؤال‌های عربی و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال‌های فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند. سال ۹۵ این تعداد به ترتیب ۴۴ و ۳۹ داوطلب و سال ۹۶، ۳۲ و ۳ داوطلب بوده است.
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
محدوده نمرات
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۱
-۳۳/۳
۱
-۳۳/۳
۶
-۳۲/۰
-۳۰_-۲۰
۳۸
-۲۳/۵
۴۰
-۲۳/۸
۵۲
-۲۳/۱
۷۳
-۲۳/۹
-۲۰_-۱۰
۶۳۷
-۱۳/۰
۶۸۷
-۱۳/۱
۱۳۰۷
-۱۲/۸
۷۹۶
-۱۳/۲
-۱۰_۰
۱۰۶۰۶
-۳/۵
۱۴۷۹۰
-۳/۱
۱۳۸۳۱
-۳/۷
۱۱۶۵۹
-۳/۱
۰_۱۰
۳۸۳۱۸
۴/۶
۶۱۹۷۴
۳/۳
۳۸۴۰۲
۴/۰
۶۱۷۵۳
۲/۲
۱۰_۲۰
۳۱۱۸۲
۱۵/۲
۲۵۵۵۳
۱۴/۲
۲۳۴۸۶
۱۴/۵
۱۵۷۸۹
۱۴/۴
۲۰_۳۰
۲۴۲۷۶
۲۴/۸
۱۴۲۹۵
۲۴/۱
۲۱۱۵۴
۲۴/۴
۱۳۱۱۹
۲۴/۴
۳۰_۴۰
۱۵۴۸۳
۳۴/۴
۶۹۰۷
۳۴/۴
۱۴۳۶۳
۳۴/۵
۹۱۸۱
۳۴/۵
۴۰_۵۰
۸۹۴۳
۴۴/۰
۵۰۲۶
۴۴/۴
۱۱۷۰۳
۴۴/۴
۷۹۸۲
۴۴/۵
۵۰_۶۰
۴۹۳۸
۵۴/۱
۳۰۵۱
۵۴/۶
۶۹۵۹
۵۴/۳
۵۷۳۳
۵۴/۶
۶۰_۷۰
۲۰۵۵
۶۴/۷
۲۵۷۳
۶۴/۵
۴۳۶۵
۶۴/۱
۴۹۰۸
۶۴/۷
۷۰_۸۰
۸۵۷
۷۴/۴
۱۵۰۰
۷۴/۶
۱۵۲۱
۷۴/۱
۳۳۲۰
۷۵/۰
۸۰_۹۰
۲۶۵
۸۳/۹
۹۸۴
۸۴/۲
۴۷۳
۸۳/۴
۲۵۰۷
۸۵/۱
۹۰_۱۰۰
۵۲
۹۲/۴
۲۳۹
۹۳/۵
۳۲
۹۲/۹
۶۴۷
۹۳/۹
۱۰۰درصد
۲
۱۰۰/۰
۳۲
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
۱۷۹
۱۰۰/۰
کل
۱۳۷۶۵۲
۱۹/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۳/۶
۱۳۷۶۵۲
۲۰/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۸/۰
 
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
محدوده نمرات
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۰
_
۰
_
-۳۰_-۲۰
۴
-۲۱/۵
۱۸
-۲۱/۷
۲۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۳۳۲
-۱۲/۵
۳۹۳
-۱۳/۰
۳۹۸
-۱۲/۹
-۱۰_۰
۲۸۸۲۶
-۱/۸
۲۶۸۴۲
-۲/۱
۱۴۳۷۹
-۲/۲
۰_۱۰
۸۰۶۸۴
۲/۴
۷۸۱۹۵
۲/۳
۷۹۱۲۰
۲/۹
۱۰_۲۰
۱۲۸۰۱
۱۴/۲
۱۵۰۹۷
۱۴/۴
۲۳۰۹۳
۱۴/۱
۲۰_۳۰
۶۷۴۶
۲۴/۴
۸۴۴۱
۲۴/۳
۱۱۰۸۹
۲۴/۱
۳۰_۴۰
۳۶۱۹
۳۴/۵
۴۲۲۹
۳۴/۴
۴۷۳۱
۳۴/۲
۴۰_۵۰
۲۲۰۰
۴۴/۳
۲۳۴۹
۴۴/۳
۲۵۷۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۱۲۵۰
۵۴/۵
۱۱۲۸
۵۴/۴
۱۲۰۳
۵۴/۴
۶۰_۷۰
۶۷۶
۶۴/۳
۶۱۵
۶۴/۱
۶۷۱
۶۴/۱
۷۰_۸۰
۳۳۶
۷۴/۳
۲۲۷
۷۳/۹
۲۴۴
۷۴/۰
۸۰_۹۰
۱۴۳
۸۳/۸
۱۰۲
۸۴/۰
۱۱۹
۸۳/۳
۹۰_۱۰۰
۳۵
۹۳/۹
۱۶
۹۲/۹
۱۴
۹۳/۴
۱۰۰درصد
۰
_
۰
_
۰
_
کل
۱۳۷۶۵۲
۶/۳
۱۳۷۶۵۲
۶/۷
۱۳۷۶۵۲
۸/۷
 
 
نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟
«اگر یک درس اختصاصی را ۱۰۰ درصد بزنید ، حتما رتبۀ دو رقمی می‌آورید.»
این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند اگر روی یک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد. این افراد در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگیری یک درس می‌کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم خواهد بود (تصور کنید که داوطلبی که خود را برای پاسخگویی به ۱۰۰ درصد سؤال‌های یک درس آماده کرده است، اگر ناگهان با سؤال‌هایی مواجه شود که نتواند به تعدادی از آنها پاسخ بدهد، روحیۀ خود را از دست می‌دهد و حتی امکان دارد که در حد دانش و اطلاعات خویش نیز نتواند به سایر دروس پاسخ دهد) و از سوی، دیگر از درس‌های دیگر باز می‌مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال‌های سایر دروس پاسخ دهند.
در زیر، میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
میانگین، کمترین و بیشترین درصد دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۱۰۰۰
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
ریاضی
فیزیک
شیمی
میانگین
۶۹/۸
۷۸/۹
۷۰/۷
۷۴/۷
۶۸/۴
۶۳/۸
۶۳/۰
کمترین درصد
۱۹/۵
۱۶/۰
۲۵/۴
۵/۴
۲۰/۰
۲۸/۲
۸/۶
بیشترین درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۸/۲
۹۷/۱
۹۶/۲

روش صحیح مطالعه ریاضیات تجربی برای کنکور ۹۷

دانش‌آموزان عزیز رشته تجربی:

اول از همه اینکه بر اساس آمار ارایه شده از سوی سازمان سنجش فقط و فقط حدود ۲۰۰۰ نفر از داوطلبای کنکور تجربی تونستن ریاضی رو بالای ۵۰ درصد بزنند و این یعنی اکثر داوطلبان روش مطالعه شون توی این درس مهم و کلیدی اشتباهه. در این مطلب قصد دارم چند نکته در مورد درس ریاضی تجربی خدمتتون عرض کنم؛

تو رشته‌ی تجربی درس ریاضی می‌تونه جلوتون بندازه البته به شرطی که زیستتون هم قوی باشه.تعداد قابل ملاحظه‌ای از سؤالای کنکور از مثال و تمرین‌های کتاب درسی شبیه‌سازی شده.پس تسلط شما بر مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی دوره‌ی دبیرستان، کمک زیادی می‌کنه.

index

ادامه نوشته

بودجه بندی درس ریاضیات رشته تجربی در کنکورهای ۸۸-۹۶

ریاضی رشته تجربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه ۲  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه ۱  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

روش مطالعه ریاضیات تجربی برای کنکور ۹۷

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضیات تجربی، عواملی هستند که بایستی داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی با برنامه‌ای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای کنکورسراسری آماده کنند تا به بهترین نتیجه برسند. این نکته بسیار مهم و کلیدی را همواره بخاطر داشته باشید که مطالعه ی درس ریاضی تجربی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ذیل به طور اجمالی به بیان هر یک از این موارد می پردازیم:

یادگیری:

اولین مرحله از مطالعه، یادگیری است که می‌توان گفت، بهترین اصل است؛ چرا که تا درست و مفهومی یاد نگیریم، نمی‌توانیم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهیم؛ پس بایستی از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده کنیم. ابزارهای یادگیری این درس عبارتند از: کلاس، جزوه و کتاب درسی. شما داوطلب عزیز تجربی باید به دقت در کلاس، درس را از دبیر بیاموزید، سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را از جزوه، مطالعه و مثال‌ها را مجدداً حل کنید.

index

ادامه نوشته