Tag: شعر انتظار

کی توانم دیده را محو تماشایت کنم

                       کی توانم دیده را محو تماشایت کنم                          

یک نظر بر صورت و چشمان شهلایت کنم

 

                   یک نگه کن بردل بشکسته و بیتاب من                    

تا وجودم را فدای ماه رخسارت کنم

 

                      باده ام را از شراب عشق خود لبریز کن                    

 تا که خود را مست آن پیمانه نابت کنم

luxp8yirobkjla

            گرچه قلب ودیده ام شایسته روی تو نیست          

عاقبت این دیده را فرش ره پایت کنم

 

                   گر به رویم چهره بگشایی، زشوق روی تو               

هستی خود را نثار چهره ماهت کنم

 

                         سائلت را گربرانی از حریمت، یا کریم                        

 تا گشایی درگهت هر دم تمنایت کنم

 

                      تو بیا بر دیده خونبار من دستی بکش                      

تا توانم هر دو را وقف قدمهایت کنم 

امام آخر دنیا، خدا نگهدارت

هزار بار هم افتد اگر به رخسارت

به چشم کس نَبُوَد باز تاب دیدارت

به شوق گرمی دستانت آمدم خورشید

بیا و راه بده ذره را به دربارت

به سایه سار بهشت خدا چه حاجتمان

بس است بر سرمان سایه سار دیوارت

۱۰۶۲۵۱۴۷۱۴۱۱۲۶۴۲۲۷۱۹۷۲۱۸۹۵۱۷۰۳۳۱۳۲۲۲۳۵۰۶۵

هزار یوسف مصری کلاف حُسن به کف

نشسته اند به صف در میان بازارت

به شیوه ی پدرانت چه میشود بینم

کنار سفره ی ما باز کردی افطارت

برو سفر به سلامت که هر کجا هستی

امام آخر دنیا، خدا نگهدارت