Tag: علوم انسانی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری ۱۳۹۶

در آزمون سراسری ۱۳۹۶، ۱۶۷ هزار و ۴۶ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون حضور داشتند.
    در این گروه، به جز درس فلسفه، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ در این میان، درس اقتصاد با ۱۵۳۱ داوطلبی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد.
  از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان، به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح داده‌اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد ۱۰۹ هزار و ۶۸۷ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ به عبارت دیگر، بیش از ۶۵ درصد داوطلبان، دانش و آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سؤال‌های این درس نداشته‌اند.
می‌خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال ۹۶، هیچ داوطلبی نمی‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛ زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل در این آزمون علمی شرکت جستند، و از سوی دیگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده، و حتی تعدادی از داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده‌اند.
پس به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس­های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد. به همین دلیل، از همین امروز، بی‌علاقگی، ضعف علمی یا زمان کم  را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.
هیچ درسی را رها نکنید
در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال ۹۶ اگر داوطلبی فقط به ۵ سؤال درس زبان خارجی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌ها نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از حدود ۸۸ درصد داوطلبان در این درس وضعیت بهتری داشت. آیا براستی نمی‌توان تنها به ۵ سؤال از ۲۵ سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح داد؟!
 فقط به سؤال ­هایی که بلدید، پاسخ دهید
هر یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال گذشته، اگر فقط به سؤال­های ادبیات تخصصی پاسخ نمی‌دادند و نمرۀ منفی کسب نمی‌کردند، از بیش از ۲۳ درصد داوطلبان این رشته، در درس ادبیات تخصصی، جلوتر بودند؛ زیرا ۳۸ هزار و ۷۶۵ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در سال گذشته در این درس، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند. 
واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال­ ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملاً مسلط نبوده نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیحشان نیز از بین برود.
می­خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ داد یا به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.
نحوۀ پاسخگویی داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسری ۹۶
آمار ارایه شده در جدول‌های زیر، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد ۳۳- را کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس، پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه۱۰۰-۹۰ درصد  آمده‌اند یا داوطلبانی که به  99/9 درصد تا ۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۱۰-۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در سال ۹۲ در درس عربی تخصصی، ۴۴داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما در سال ۹۵، ۱۳ داوطلب، در سال 94، ۱۷۵ داوطلب، و در سال ۹۳، ۲۷ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های عربی تخصصی پاسخ صحیح داده‌اند؛ یا در سال ۹۳، ۸۶ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های اقتصاد پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال ۹۴ در این درس ۱۵ داوطلب، و در سال ۹۵، 123 داوطلب، و در سال ۹۶، ۱۵۳۱ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم انسانی
 

 

 

محدوده نمرات
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۸
-۳۲/۸
۴
-۳۳/۳
۱۰
-۳۲/۴
۵
-۳۳/۳
-۳۰_-۲۰
۳۹۵
-۲۳/۵
۱۶۸
-۲۳/۱
۳۶۳
-۲۳/۱
۱۹۸
-۲۳/۲
-۲۰_-۱۰
۶۹۶۴
-۱۳/۳
۲۲۰۰
-۱۳/۲
۶۳۳۶
-۱۳/۲
۱۹۹۷
-۱۳/۳
-۱۰_۰
۳۸۷۷۰
-۴/۲
۲۲۸۴۴
-۳/۵
۳۸۴۴۶
-۴/۱
۲۳۸۳۵
-۳/۱
۰_۱۰
۶۳۵۵۰
۴/۲
۷۹۴۱۵
۴/۰
۶۶۶۱۲
۴/۰
۱۲۰۸۵۹
۱/۳
۱۰_۲۰
۲۸۸۵۷
۱۴/۲
۳۳۹۲۴
۱۴/۱
۲۵۵۸۲
۱۴/۱
۹۸۹۴
۱۳/۹
۲۰_۳۰
۱۶۴۱۶
۲۳/۹
۱۵۸۵۸
۲۳/۷
۱۳۲۷۱
۲۴/۰
۴۴۹۵
۲۳/۸
۳۰_۴۰
۶۳۲۹
۳۴/۱
۵۴۱۷
۳۴/۰
۶۳۷۷
۳۴/۳
۱۹۸۷
۳۴/۱
۴۰_۵۰
۳۴۲۲
۴۴/۰
۲۹۷۲
۴۴/۱
۴۵۵۷
۴۴/۳
۱۴۳۲
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۱۳۲۳
۵۴/۱
۱۶۸۳
۵۴/۴
۲۵۴۶
۵۴/۴
۸۴۲
۵۴/۵
۶۰_۷۰
۶۸۷
۶۳/۷
۱۲۷۸
۶۴/۲
۱۷۶۱
۶۴/۱
۶۷۸
۶۴/۶
۷۰_۸۰
۲۲۹
۷۴/۰
۷۵۶
۷۴/۵
۷۸۳
۷۴/۱
۴۰۲
۷۴/۸
۸۰_۹۰
۸۶
۸۳/۴
۴۴۵
۸۴/۳
۳۳۳
۸۳/۷
۳۰۱
۸۴/۵
۹۰_۱۰۰
۹
۹۳/۲
۷۶
۹۲/۶
۶۳
۹۲/۹
۱۰۳
۹۳/۸
۱۰۰درصد
۱
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۱۸
۱۰۰/۰
کل
۱۶۷۰۴۶
۷/۸
۱۶۷۰۴۶
۹/۹
۱۶۷۰۴۶
۸/۷
۱۶۷۰۴۶
۳/۵

برنامه مطالعاتی هفته سوم اسفند ماه مطابق با بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش(ویژه آزمون 94/1/21)

داوطلبان عزیز کنکور سراسری سال 94

برنامه مطالعاتی هفته سوم اسفند ماه مطابق با بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش (ویژه آزمون 94/1/21) بر روی سایت اختصاصی برنامه ریزی اینجانب به نشانی اینترنتی www.konkor100.com قرار گرفت.برای مشاهده و دانلود فایل برنامه ریزی هر یک از گروههای آزمایشی ریاضی،تجربی و انسانی بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید:

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته ریاضی

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته تجربی

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته انسانی

motivational-quotes-3-638

توجه:هرگونه کپی برداری از این برنامه بدون ذکر منبع: www.ahmadidars.com شرعا حرام است.

گفت و گو با علی ولایی، رتبه یک گروه علوم انسانی کنکور ۹۳(بخش پایانی)

در این مطلب، می توانید بخش پایانی مصاحبه با آقای علی ولایی، رتبه یک گروه علوم انسانی کنکور ۹۳ را مطالعه نمایید.

آقای ولایی! یکی از مشکلاتی که بسیاری از داوطلبان  با آن دست به گریبان هستند ، اضطراب است. آیا شما هم چنین مشکلی داشتید ؟
علی ولایی: بله، انتظاراتی که دیگران از من داشتند یا خودم از خودم داشتم، باعث شده بود که گاهی اوقات استرس و  اضطراب خیلی زیادی پیدا کنم؛ حتی بعضی وقت ها به دلیل همین اضطراب، در آزمون های آزمایشی حال جسمانی‌ام بد می‌شد و نمی‌توانستم تمرکز و آرامش لازم را داشته باشم.
 
با این مشکل چطور مقابله کردید ؟
علی ولایی: کار خاصی نکردم؛ در واقعمی توانم بگویم که این اضطراب را تا آخر داشتم. فقط تلاش می‌کردم که به خاطر مضطرب بودن،در هنگام مطالعه و درس خواندن برای کنکور،  کم کاری نکنم و این مشکل را برای خودم خیلی بزرگ نکنم.
 
pht7
 

ادامه نوشته

گفت و گو با علی ولایی، رتبه یک گروه علوم انسانی کنکور ۹۳(بخش سوم)

در این مطلب، می توانید بخش سوم مصاحبه با آقای علی ولایی، رتبه یک گروه علوم انسانی کنکور ۹۳ را مطالعه نمایید.
 
در صحبت‌هایتان بارها به مرورِ مداوم اشاره نمودید. می‌شود بگویید که در کل، چند بار هر کتاب یا درس را مرور کردید؟
علی ولایی: مثلاً تاریخ ایران و جهان را چهار بار دوره کردم. همچنین سایر دروس را بین پنج تا هشت بار مرور کردم .
 
آقای ولایی! روزی چند ساعت درس می خواندید که توانستید این همه دوره کنید؟
علی ولایی: در بازه های زمانی مختلف ، فرق داشت ؛ یعنی در تابستان  بعد از امتحانات نهایی سال سوم ، حدود چهارساعت در روز درس می خواندم .در طی سال تحصیلی تا تعطیلات نوروز به طور میانگین ۵ ساعت در روز درس می‌خواندم و از تعطیلات نوروز تا کنکور هم روزی ۹ تا ۱۰ ساعت مطالعه داشتم.
 
931127_1481

ادامه نوشته

برنامه مطالعاتی هفته اول اسفند ماه مطابق با بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش(ویژه آزمون 93/12/15)

داوطلبان عزیز کنکور سراسری سال 94

برنامه مطالعاتی هفته اول اسفند ماه مطابق با بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش (ویژه آزمون 93/12/15) بر روی سایت اختصاصی برنامه ریزی اینجانب به نشانی اینترنتی www.konkor100.com قرار گرفت.برای مشاهده و دانلود فایل برنامه ریزی هر یک از گروههای آزمایشی ریاضی،تجربی و انسانی بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید:

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته ریاضی

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته تجربی

برنامه مطالعاتی هفته اول رشته انسانی

inspirational-quotes-motivational-quotes-080214-16

توجه:هرگونه کپی برداری از این برنامه بدون ذکر منبع: www.ahmadidars.com شرعا حرام است.