Tag: مسیر دسترسی به هدف

پیام روز: عوض نکن ، عوض شو!

سلام

چندمین بار بود که کارنامه‌ آزمون آزمایشی اش را نگاه می‌کرد و مانند دفعات قبل احساس گرما و حرارت تمام وجودش را فرامی‌گرفت. ضربان قلبش تندتر می شد و شقیقه‌هایش … .

مدّت‌ها بود به این موضوع فکر می‌کرد که آیا سرانجام به هدفی که برای خود تعیین کرده‌است خواهد رسید؟ و اکنون این فکر بیش‌تر آزارش می‌داد. یکبار دیگر درصدها و نمراتش را مرور کرد.

images

ادامه نوشته