Tag: پایه‌های موفّقیّت

ممنوعیّت‌های ششگانه!

همیشه گفته‌اند و شنیده‌ایم که سلامت جسمی یکی از مهم‌ترین پایه‌های موفّقیّت است. بی‌توجّهی به این موضوع می‌تواند گاه رقم زننده‌ی شرایطی باشد که حتّی تصوّر آن نیز آزار دهنده است.

یکی از پراهمّیّت‌ترین کارها در موضوع سلامت جسمی ، رعایت برخی بایدها و نبایدهای ساده  در مورد غذا خوردن است. آیا تابه‌حال پیرامون شش کار ممنوعه‌ی مربوط به بعد از غذا خوردن چیزی شنیده‌اید؟

images

ادامه نوشته