Tag: پرسش کلاسی

یاد گرفتن یا حفظ کردن؟

لطفاً به این سؤالات صادقانه پاسخ دهید:

شما واقعاً درس‌ها را یاد می‌گیرید یا فقط حفظ می‌کنید؟

آیا تا به حال این موضوع برایتان اتفاق افتاده که بعد از چند روز احساس کنید تمام آنچه را که خوانده بوده اید فراموش کرده اید؟

آیا تا به حال برای شما این موضوع پیش آمده که در جلسه‌ی امتحان تا قسمتی از راه‌حل پیش بروید ولی در ادامه‌ی حل بمانید؟

index

ادامه نوشته