Tag: پناه بردن به خدا

پناه بر تو !

سلام

خدایا به تو پناه می‌بریم از شور حرص ، و تندی خشم ، و چیرگی حسد، و کم طاقتی ، و ناخرسندی از روزی مقدّر ، و تندخویی ، و زیاده روی در لذّت جویی ، و پافشاری بر باطل ، و پیروی هوای نفس ، و سرپیچی از راه راست ، و فرو رفتن در خواب غفلت ، و کوشش بیش از نیاز، و برگزیدن باطل به جای حق ، و پافشاری بر گناه.

170_28000 (1)

ادامه نوشته