Tag: پیشرفت در کار

افراد موفق از صبح زود شروع می کنند

استفاده هوشمندانه از صبح زود، کاری است که اغلب افراد موفق به طور منظم انجام می دهند. این اصل مهم را همواره به خاطر داشته باشید که یک شبانه روز 24 ساعت مساوی دارد، ولی هر ساعت بطور مساوی آفریده نشده است.

 

نویسنده ای به نام لورا واندرکم می گوید: «یک شبانه روز 24 ساعت مساوی دارد، ولی هر ساعت بطور مساوی آفریده نشده است.» او به پژوهش خود، نظرات مسئولین اجرایی و علوم جدید درباره اراده در کتاب اینترنتی آتی خود در مورد این مسئله حرف می زند که "موفق ترین افراد قبل از صبحانه چه می کنند؟" واندرکم می گوید استفاده هوشمندانه از صبح زود کاری است که اغلب افراد موفق انجام می دهند.

او در کتابش می نویسد: «استفاده از صبح برابر است با همان توصیه مالی سالمی که باید قبل از فکر کردن به پول، به آن فکر کنید. اگر برای جمع کردن پولی که برایتان مانده است تا آخر ماه صبر کنید، هیچ چیزی برای شما نمی ماند. همچنین اگر برای انجام کارهای معنادار و نه ضروری مثل ورزش کردن، دعا خواندن و فکر کردن به پیشرفت در کار و تحصیل، یا وقت گذراندن با خانواده خود، تا آخر روز صبر کنید، شاید هیچکدام اینها اتفاق نیفتد. اگر قرار است این اتفاقات بیفتند باید اول از همه انجام شوند.»

ضرب-المثلهای-ایرانی21-300x225

ادامه نوشته