Tag: کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۲

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۲ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۱

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۱ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture3

 

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۲

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۲ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture