Tag: کارنامه قبولی پزشکی

کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران کنکور ۹۹

nnn

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۲

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۲ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۲

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) کنکور ۹۷ – داوطلب منطقه ۲ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کنکور ۹۷- داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر یزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کنکور ۹۷- داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture