Tag: کوه

بی خیال سنگ ، آب باش!

درست است که شیخ اجل سعدی به شیرینی فرموده‌ هر برگ سبز درخت در نگاه انسان درس‌آموز و فهمیده دفتری برای شناخت وجود پروردگار جهانیان است، امّا حقیقت و واقعیّت این است که تمامی اجزاء طبیعت برای کسی که بخواهد چیزی یاد بگیرد، استادی بی‌نظیر به شمار می آید.

آسمان و زمین و کوه و دشت و دریا. از همه‌ی اجزاء طبیعت باید آموخت. هرکدام‌شان پندها و آموزه‌هایی دارند. امروز از آب بیاموزیم… دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره‌ی بزرگ‌تر می‌دهند، امّا دو تکّه سنگ هیچ‌گاه با هم یکی نمی‌شوند!

index

ادامه نوشته

پیام روز: بی خیال سنگ ، آب باش!

سلام

درست است که شیخ اجل سعدی به شیرینی فرموده‌ هر برگ سبز درخت در نگاه انسان درس‌آموز و فهمیده دفتری برای شناخت وجود خداست(1)، امّا حقیقت و واقعیّت این است که تمامی اجزاء طبیعت برای کسی که بخواهد چیزی یاد بگیرد ، استادی بی‌نظیر است.

آسمان و کوه و دشت و دریا. از همه‌ی اجزاء طبیعت باید آموخت. هرکدام‌شان پندها و آموزه‌هایی دارند. امروز از آب بیاموزیم… دو قطره آب كه به هم نزديك شوند، تشكيل يك قطره‌ی بزرگ‌تر مي‌دهند، امّا دو تکّه سنگ هیچ‌گاه با هم یکی نمی‌شوند!

پس این اصل مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشیم که هرچه سخت‌تر و قالبی‌تر باشیم، فهم دیگران برای‌مان مشکل‌تر، و در نتیجه امکان بزرگ‌تر شدن‌مان نیز کاهش می‌یابد. آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ، به مراتب سرسخت‌تر و در رسیدن به هدف خود لجوج‌تر و مصمّم‌تر است سنگ، پشت اوّلین مانع جدّی می‌ایستد! امّا آب راه خود را به سمت دریا می‌یابد.

1 – برگ درختان سبز در نظر هوشیار ـ  هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

index