Tag: یاحسین

علت اول دیوانگی ماست حسین / باز از مستیِ دیوانه خبر می آید

بوی سیبِ حرم از سمتِ سحر می آید
قطعِ این فاصله از دستِ تو بر می آید

روز و شب كارِ شما گریه شده می دانم
باز از دامنتان بویِ جگر می آید

كاشكی قدر بدانیم جوانی ها را
زود بر شاخه در این فصل ثمر می آید

 تا نشستیم در این حلقه سرِ مجلسمان
مادرت دست شكسته به كمر می آید

روزها سایه نشینِ قَدمش خورشید است
هر كه در سایه ی این بیرق اگر می آید

می رسد جمعه ای و پیشِ تو دم می گیریم
عاقبت غربتِ این جمع به سر می آید

 تا كه آبی بزند بر لبِ لب تشنه ی ما
مادرِ سینه زنان زود ز در می آید

كفنم پیرهنِ مشكیِ من كاش شود
رنگِ مشكی به كفن هم چقدر می آید

علت اول دیوانگی ماست حسین
باز از مستیِ دیوانه خبر می آید