Tag: امید به خدا

پیام روز: ای برآورنده‌ی حاجات!

سلام

ای کسی که هر گاه بنده‌ای از او درخواست کند، به او عطا می‌کند. و هرگاه بند‌ه‌ای آرزوی چیزی را که نزد اوست بکند، او را به آرزویش می رساند و هرگاه بنده‌‍‌ای بر او توکّل کند کفایتش می‌کند و برایش کافی است!

خدایا کسیت که به درگاه تو و میهمان نوازی‌ات وارد شود و تو پذیرایی‌اش نکنی؟

آیا خوب است که من ناامید از درگاهت بازگردم و حال آن که جز تو مولایی را نمی‌شناسم که به احسان مشهور باشد؟

images

ادامه نوشته