Tag: jsj

تمرینی برای رسیدن به نرسیده‌ها

کاغذی بردارید و در آن مباحثی را که باید مطالعه می‌کردید و هنوز بنا به هر دلیلی موفق به خواندن آن نشده‌اید بنویسید. البته مباحث هر درس که کوچک و جزئی باشد.

حالا آن فهرست را خوب بخوانید. مبحثی از زیست شناسی شما مانده و بالاخره در زمان مناسبش باید جمع‌بندی شود و نمی‌شود از آن گذشت؛ اما خب سوال اینجاست که از کجا باید شروع کنید؟

قدم اول شما برای شروع چه خواهد بود؟ قدم دوم چه؟ چگونه می‌خواهید بعد از این مدت سراغش بروید؟ با چه روشی می‌خواهید آن را مطالعه کنید؟ از چه تمرین یا تستی استفاده خواهید کرد؟

images

ادامه نوشته