Tag: آرامش در ز ندگی

درست مثل چای ریختن!

سلام

وقتی پیش خودت می‌گویی، «سفر خوبی خواهم داشت» یا «هفته‌ی پر از موفّقیّتی را خواهم گذراند» در واقع به زندگی خودت جهت می‌دهی. زندگی‌ات پیرامون احساس و افکار مثبتی می‌گردد که از قبل منتظر روی دادنش هستی.

برعکس ,اگر اوّلِ روز از دنده‌ی چپ بیدار شوی و حوصله‌ی دیدن کسی را  نداشته باشی حتماً روز بدی خواهی داشت. حقیقت اینه که وقتی خودت از بودن کنار خودت لذّت نمی‌بری چگونه می‌تونی توقّع داشته باشی که دیگران از مصاحبت با تو احساسی خوش داشته باشند؟!

images

ادامه نوشته