Tag: اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري

انتخاب خوب، آينده دلپذير(راهکارهای کلیدی برای انتخاب رشته بهتر-بخش پایانی)

سطح قابل قبول خودرا مشخص کنيد
 
همه داوطلبان، زماني که براي کنکور سراسری آماده مي‌شوند، آرزوها و اهدافي را براي خود ترسيم مي‌کنند؛ به عبارت ديگر، مشخص مي‌کنند که از کنکور چه مي‌خواهند و اينکه دوست دارند در چه رشته‌ها يا کدام شهرها درس بخوانند.
 
بيشتر داوطلبان نيز برنامه‌ريزي درسي خود براي کنکور و نيز ساعات مطالعه و فعاليتشان را بر اين اساس مشخص مي‌کنند. البته در اين ميان، آزمون سراسري که داوطلبان پشت سر مي گذارند نقش بسیار مهم و تعيين کننده‌اي در انتخاب رشته خواهد داشت.
 
images

ادامه نوشته