Tag: تلاش و فعّالیّت

مثل زندگی … !

سلام

ممکن است فکر کنی شعار می‌دهم. امّا خودم این‌طور فکر نمی‌کنم.

فکر می‌کنم این واقعیّت است که ما در کنار هزاران هزار نفری زندگی می‌کنیم که با بعضی از آن‌ها بستگی و وابستگی‌هایی داریم. همه‌ی ما در هر سنّی و مشغول به هر کاری که باشیم ، جزیی از جریان گذرایی هستیم که آن را زندگی می‌نامند.

Live-Life-For-The-Moment

ادامه نوشته