Tag: تمرینات کتاب‌های درسی

پیام روز: مهم‌ترین تجربه!

سلام

می‌گفت: از جلسه‌ی آزمون سراسری که بیرون آمد احساس می‌کرد به اندازه‌ی تمام عالم خسته است. دلش می‌خواست می‌توانست و می‌شد تا همان گوشه و کنارها بنشیند ، چشم‌هایش را ببندد و تمام روزهای گذشته را مرور کند. امّا نمی‌شد ، باید به خانه باز می‌گشت.

فکر می‌کرد:« کاش هم‌راه و هم‌قدمی داشتم تا سختی و دوری راه به سختی دردی که از آزمون دارم اضافه نمی‌شد.» هنوز فکرش تمام نشده بود که صدای آشنای حبیب را شنید:« بعد از آزمونی حوصله داری تا خانه مرا تحمّل کنی؟» برایش چیزی از این خوش‌تر نبود، برای همین با لبخندی او را با خود همراه کرد.

images

ادامه نوشته