Tag: حافظه‌ي کوتاه‌مدت

مرور کردن مطالب امری ضروری است

اين تنها يک عبارت کليشه‌اي نيست.

با توجه به حجم مطالب و مباحث مورد نظر در آزمون پيش رو، لازم و ضروري است که مطالب مرور شوند تا داوطلبان بتوانند در حين آزمون همه‌ي اطلاعات موجود در ذهن خود را بازيابي کرده و به سؤالات آزمون پاسخ صحيح دهند.

هنگام مطالعه‌ي يک مبحث، حافظه‌ي حسي شما مانند يک دوربين عکاسي مطالب را در خود ثبت مي‌کند. اگر کمي لنز دوربين را جابه‌جا کنيد و دقت خود را افزايش دهيد اين دانسته‌ها به حافظه‌ي کوتاه‌مدت شما انتقال مي‌يابد اما اين کافي نيست. با مرور منظم و مستمر، مطالب به حافظه‌ي بلندمدت نقل مکان خواهند کرد.

images

ادامه نوشته