Tag: حسابان،کنکور،استاد حسین احمدی

روش مطالعه حسابان وديفرانسيل برای کنکور

به طور كلی، مطالعهی درس حسابان و دیفرانسیل برای کنکور را باید در سه مرحله اصلی انجام دهید:

مرحلهی اول- یادگیری

مرحلهی دوم- تمرین

مرحلهی سوم- تثبیت

 

مرحلهی اول: یادگیری

ابزارهایی كه برای یادگیری در اختیار دارید، كلاس درس، جزوهی دبیر و كتاب درسی است. البته داوطلبینی كه در آزمونهای آزمایشی شركت میكنند و یا ابزار DVD ‌های آموزشی را هم دارند كه بایستی با چندین مرتبه دیدن آنها و حل مثالهایی كه در جزوه و كتاب بیان شده، مفاهیم، تعاریف، قضایا و نكات را یاد گرفته و به خاطر بسپارند.توجه كنید!دیفرانسیل درسی است مفهومی و تا زمانی كه مفاهیم را به طور كامل نفهمیم، نمیتوانیم آنها را در حل مسائل، به كار ببریم؛

ممم

ادامه نوشته