Tag: درس زندگی

پیام روز: شجاعت یعنی …!

سلام

گاهی اوقات فکر می‌کنیم اتّفاقات و جریان‌های پیش‌آمده در زندگی‌های‌مان گذرا و ناپایدار هستند. امّا اگر به درستی و با دقت بیشتری به این اتّفاق‌ها و ماجراها نگاه کنیم ، تماماً درس‌ها و آموزه‌هایی برای سراسر زندگی و حیات‌مان هستند. البتّه مشروط بر آن‌که واقعا بخواهیم از آن‎ها درس بگیریم .

این ماجرا هم یکی از همان وقایعی است که برای تمام عمرم آموزنده شد و درس های فراوانی از آن گرفتم.

index

ادامه نوشته

مثل زندگی … !

سلام

ممکن است فکر کنی شعار می‌دهم. امّا خودم این‌طور فکر نمی‌کنم.

فکر می‌کنم این واقعیّت است که ما در کنار هزاران هزار نفری زندگی می‌کنیم که با بعضی از آن‌ها بستگی و وابستگی‌هایی داریم. همه‌ی ما در هر سنّی و مشغول به هر کاری که باشیم ، جزیی از جریان گذرایی هستیم که آن را زندگی می‌نامند.

Live-Life-For-The-Moment

ادامه نوشته