Tag: دروس عمومی رشته انسانی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری ۱۳۹۶

در آزمون سراسری ۱۳۹۶، ۱۶۷ هزار و ۴۶ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون حضور داشتند.
    در این گروه، به جز درس فلسفه، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ در این میان، درس اقتصاد با ۱۵۳۱ داوطلبی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد.
  از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان، به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح داده‌اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد ۱۰۹ هزار و ۶۸۷ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ به عبارت دیگر، بیش از ۶۵ درصد داوطلبان، دانش و آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سؤال‌های این درس نداشته‌اند.
می‌خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال ۹۶، هیچ داوطلبی نمی‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛ زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل در این آزمون علمی شرکت جستند، و از سوی دیگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده، و حتی تعدادی از داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده‌اند.
پس به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس­های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد. به همین دلیل، از همین امروز، بی‌علاقگی، ضعف علمی یا زمان کم  را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.
هیچ درسی را رها نکنید
در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال ۹۶ اگر داوطلبی فقط به ۵ سؤال درس زبان خارجی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌ها نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از حدود ۸۸ درصد داوطلبان در این درس وضعیت بهتری داشت. آیا براستی نمی‌توان تنها به ۵ سؤال از ۲۵ سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح داد؟!
 فقط به سؤال ­هایی که بلدید، پاسخ دهید
هر یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال گذشته، اگر فقط به سؤال­های ادبیات تخصصی پاسخ نمی‌دادند و نمرۀ منفی کسب نمی‌کردند، از بیش از ۲۳ درصد داوطلبان این رشته، در درس ادبیات تخصصی، جلوتر بودند؛ زیرا ۳۸ هزار و ۷۶۵ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در سال گذشته در این درس، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند. 
واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال­ ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملاً مسلط نبوده نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیحشان نیز از بین برود.
می­خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ داد یا به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.
نحوۀ پاسخگویی داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسری ۹۶
آمار ارایه شده در جدول‌های زیر، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد ۳۳- را کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس، پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه۱۰۰-۹۰ درصد  آمده‌اند یا داوطلبانی که به  99/9 درصد تا ۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۱۰-۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در سال ۹۲ در درس عربی تخصصی، ۴۴داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما در سال ۹۵، ۱۳ داوطلب، در سال 94، ۱۷۵ داوطلب، و در سال ۹۳، ۲۷ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های عربی تخصصی پاسخ صحیح داده‌اند؛ یا در سال ۹۳، ۸۶ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های اقتصاد پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال ۹۴ در این درس ۱۵ داوطلب، و در سال ۹۵، 123 داوطلب، و در سال ۹۶، ۱۵۳۱ داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم انسانی
 

 

 

محدوده نمرات
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۸
-۳۲/۸
۴
-۳۳/۳
۱۰
-۳۲/۴
۵
-۳۳/۳
-۳۰_-۲۰
۳۹۵
-۲۳/۵
۱۶۸
-۲۳/۱
۳۶۳
-۲۳/۱
۱۹۸
-۲۳/۲
-۲۰_-۱۰
۶۹۶۴
-۱۳/۳
۲۲۰۰
-۱۳/۲
۶۳۳۶
-۱۳/۲
۱۹۹۷
-۱۳/۳
-۱۰_۰
۳۸۷۷۰
-۴/۲
۲۲۸۴۴
-۳/۵
۳۸۴۴۶
-۴/۱
۲۳۸۳۵
-۳/۱
۰_۱۰
۶۳۵۵۰
۴/۲
۷۹۴۱۵
۴/۰
۶۶۶۱۲
۴/۰
۱۲۰۸۵۹
۱/۳
۱۰_۲۰
۲۸۸۵۷
۱۴/۲
۳۳۹۲۴
۱۴/۱
۲۵۵۸۲
۱۴/۱
۹۸۹۴
۱۳/۹
۲۰_۳۰
۱۶۴۱۶
۲۳/۹
۱۵۸۵۸
۲۳/۷
۱۳۲۷۱
۲۴/۰
۴۴۹۵
۲۳/۸
۳۰_۴۰
۶۳۲۹
۳۴/۱
۵۴۱۷
۳۴/۰
۶۳۷۷
۳۴/۳
۱۹۸۷
۳۴/۱
۴۰_۵۰
۳۴۲۲
۴۴/۰
۲۹۷۲
۴۴/۱
۴۵۵۷
۴۴/۳
۱۴۳۲
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۱۳۲۳
۵۴/۱
۱۶۸۳
۵۴/۴
۲۵۴۶
۵۴/۴
۸۴۲
۵۴/۵
۶۰_۷۰
۶۸۷
۶۳/۷
۱۲۷۸
۶۴/۲
۱۷۶۱
۶۴/۱
۶۷۸
۶۴/۶
۷۰_۸۰
۲۲۹
۷۴/۰
۷۵۶
۷۴/۵
۷۸۳
۷۴/۱
۴۰۲
۷۴/۸
۸۰_۹۰
۸۶
۸۳/۴
۴۴۵
۸۴/۳
۳۳۳
۸۳/۷
۳۰۱
۸۴/۵
۹۰_۱۰۰
۹
۹۳/۲
۷۶
۹۲/۶
۶۳
۹۲/۹
۱۰۳
۹۳/۸
۱۰۰درصد
۱
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۱۸
۱۰۰/۰
کل
۱۶۷۰۴۶
۷/۸
۱۶۷۰۴۶
۹/۹
۱۶۷۰۴۶
۸/۷
۱۶۷۰۴۶
۳/۵