Tag: رشته دامپزشکی

کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز-روزانه کنکور 93 منطقه 1

برای مشاهده کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز-روزانه کنکور 93 منطقه 1 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز-روزانه کنکور 93 منطقه 1

برای مشاهده کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه شهيدچمران اهواز-روزانه کنکور 93 منطقه 1 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه تبريز-روزانه کنکور 93 منطقه 3

برای مشاهده کارنامه قبولی دامپزشكي دانشگاه تبريز-روزانه کنکور 93 منطقه 3 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه