Tag: رشته پرستاری

کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- داوطلب منطقه ۳ کنکور ۹۷

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- داوطلب منطقه ۳ کنکور ۹۷ بر روی نصویر زیر کلیک کنید:

۱۱

کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران-سهمیه منطقه ۳،کنکور ۹۶

برای مشاهده کارنامه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران-سهمیه منطقه ۳،کنکور ۹۶ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه کنکور 93 منطقه 3

برای مشاهده کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه کنکور 93 منطقه 3 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه کنکور 93 منطقه 3

برای مشاهده کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه کنکور 93 منطقه 3 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه کنکور 93 منطقه 1

برای مشاهده کارنامه قبولی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه کنکور 93 منطقه 1 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه