Tag: شاد زیستن،زندگی،آینده،استادحسین احمدی

فقط به تو پناه می‌برم ، فقط به تو!

سلام

  خدایا به تو پناه می‌بریم از شور حرص ، و تندی خشم ، و چیرگی حسد، و کم طاقتی ، و ناخرسندی از روزی مقدّر ، و تندخویی ، و زیاده روی در لذّت جویی ، و پافشاری بر باطل ، و پیروی هوای نفس ، و سرپیچی از راه راست ، و فرو رفتن در خواب غفلت ، و کوشش بیش از نیاز، و برگزیدن باطل به جای حق ، و پافشاری بر گناه.

خدایا به تو پناه می بریم و از این که چیزی را درخواست کنیم که حقّ ما نیست و ندانسته بدون علم و دانش سخنی بگوییم.  به تو پناه می‌بریم  از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و از این که شیفته‌ی کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز کنیم.

shof_9f003338d6b8713

ادامه نوشته

رمز و راز شاد زیستن

انسان قدرت و توانائی آن را دارد كه نومیدی را به امید، و شكست را به پیروزی و اشك را به خنده تبدیل سازد مشروط به آنكه به زندگی و شگفتیهای آن، به لذت ها،امیدها و ناامیدی ها، تلاش ها، رنجها، و دردها (بله) و جواب مثبت دهیم.
اگر بكوشیم كلماتی از قبیل: بله، امكان دارد، همیشه، امیدوارم، می توانم، را در فرهنگ لغات خود و اعضای خانواده وارد كنیم آنگاه شاهد تجلی شادیها خواهیم بود. ما قدرت آن را داریم كه همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشیم و آنها را برای خود خلق كنیم. فقط كافیست تصمیم به تغییر بگیریم. اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی كنیم معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درك خواهیم كرد و از آن لذت خواهیم برد.
شاد زندگی كردن به چه معناست؟

1ش

ادامه نوشته