Tag: شعر امام زمان(عج)

در انتظار شما ای طلوع پایانی….

در امتداد خزان ، روزها زمستانی

و در غیاب شما ، آفتاب زندانی

 

جسارت است ولی یک سوال می پرسم

چقدر در پس پرده حضور پنهانی ؟

 

ببین برای شما جمعه ندبه می خوانند

نوادگان زمین خسته از پریشانی

soalcity_2762

چه وقت میرسد آقا نگاهتان باشد

برای شب زدگان آیت غزل خوانی ؟

 

چرا نمی رسی ای منتقم ببین امروز

به نیزه ها شده قرآن به دست شیطانی

 

دوباره پنجره ها ، زل زدن به غربت شهر

در انتظار شما ای طلوع پایانی