Tag: فیزیک،مساله،درس،کنکور

معجزه ای در حل مسایل فیزیک

از دیر باز دانشمندان و متفکران بزرگ، با تکیه بر نیروی تفکر و ذهن خلاق خود سعی نموده اند برای مسایل مهم علمی به تصویرپردازی ذهنی پرداخته، راه حل های مناسبی را ارایه و فرضیه ها و نظریه های علمی جدید را تدوین نمایند؛

قدرت تفکر، زاییده ی ذهن خلاق و اندیشمند است و همچون آزمایشگاهی پیشرفته با تمامی امکانات بوده که حتی زمانی که هیچ خبری از تجهیزات مدرن امروزی نبوده است به یاری بشر آمده و به حل مسایل مهم علمی کمک نموده است؛همان گونه که همه ی شما بارها و بارها مشاهده کرده اید، فقط با حفظ کردن فرمول ها نمی توان به حل مسایل فیزیک پرداخت و به خصوص در کنکور که زمان اندک است و همه ی سؤالات دارای نکته های مهم می باشد، نمی توان فقط با تکیه بر فرمول های حفظ شده به حل مسایل پرداخت؛

n9

ادامه نوشته