Tag: مطالعه‌ی موفّق و اصولی

پیام روز: ابزار سازی ، مهم‌ترین کار!

سلام

گفت:«دیگر از این به بعد را خودم می‌دانم. تمرین و تا نفس دارم تمرین.» گفتم:«البتّه باید این موضوع را مد نظر داشته باشی که تمرین جایگاه ویژه‌ای در موضوع آموزش دارد که حتماً در مورد آن برایت خواهم گفت. امّا اگر یادت باشد داشتم گام‌های مطالعه‌ی موفّق و اصولی را برایت توضیح می‌دادم. چهارمین گام ، اقدامی است که در آخرین نقطه‌ی مطالعه‌ی اوّلیّه آغاز می‌شود و در طول دوران آماده‌سازی برای آزمون سراسری هم قدم به قدم کامل می‌شود.»

images

ادامه نوشته