Tag: مطالعه‌ی موفّق

پیام روز: یک منحنی و این همه ماجرا!

سلام

گفتم: «پنجمین گام برای داشتن مطالعه‌ای موفّق ، تنظیم برنامه‌ای است که در خلال آن پیش‌بینی نحوه‌ی بازگشت به موضوع شده باشد.»

گفت:« این همان برنامه‌ای نیست که در قالب منحنی فراموشی باید انجام شود. همان برنامه‌ی 24 ساعت بعد ، یک هفته‌ی بعد ، یک ماه بعد و سه ماه بعد از اوّلین مطالعه؟»

گفتم:«بله. مقصود همان است. امّا این موضوع همیشه یادت باشد که این زمان‌ها حدودی و تقریبی هستند. به این معنی که در یک هفته بعد از نخستین مرحله‌ی مطالعه باید دو بار به موضوع بازگردی و سپس همین کار را در یک ماه و سه ماه پس از آن تکرار کنی.»

images

ادامه نوشته