Tag: معرفی رشته های دانشگاهی(بخش ششم-مهندسی اپتیک و لیزر)

معرفی رشته های دانشگاهی(بخش ششم-مهندسی اپتیک و لیزر)

در بخش ششم از معرفی رشته های دانشگاهی به معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر از رشته های  گروه علوم ریاضی و فنی می پردازیم.

دانش اپتيک و ليزر پيشرفت هاي فراواني در دهه‌هاي اخير داشته است. با توجه به آينده درخشان و کاربردهاي روزافزون آن، تربيت کادر متخصص که آشنا به زير بناهاي نظري و مسلط به مباني عملي باشند، لازم و ضروری به نظر مي‌رسد.

دوره کارشناسي رشته مهندسي اپتيک و لیزر به منظور آموزش مباني علمي اپتيک و کاربرد آن در تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و لیزري تدوين شده است. در فن آوري پيشرفته و بويژه در صنايع دفاعي، توليد، انتشار و بکارگيري نور، آشکارسازي آن در نواحي مختلف بينایي و برهمکنش نور باماده مسائل مهم و کلیدی به شمار مي‌آيند.

در اين راستا به متخصصيني که بتوانند همکاري لازم را در طراحي و محاسبات ساخت و نگهداري تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و ليزري بعهده گيرند، به شدت احساس مي‌شود.در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به نمونه هایی از آن در زیر اشاره می کنیم:

  1. بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز
  2. صنایع نظامی (بخش های متعدد)
  3. سازمان انرژی اتمی
  4. مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت
  5. مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ

header_slide4_o3imp_01