Tag: نحوه‌ی صحیح برنامه‌ریزی

حفظ تعادل مطالعاتی به کمک دفتر برنامه‌ریزی

همانگونه که بارها و بارها گفته ایم برنامه‌ی متعادل، برنامه‌ای است که در آن به همه‌ی درس‌ها به یک میزان توجه شود.

نکته مهمی که بایستی همواره به خاطر داشته باشید این اس که ساعت مطالعه‌ی تمام درس‌ها نباید در برنامه یکسان باشد بلکه دانش‌آموزان باید با توجه به شناختی که از هر درس دارند برنامه‌ریزی کنند و ساعت مطالعه‌ی هر درس را مشخص کنند.

برای دستیابی به این هدف پیشنهاد می‌کنم:

index

ادامه نوشته