Tag: هدفمند بودن

هدفمند باش و پیروز شو!

کسانی که هدفی دارند در هر کاری مقصد و مقصودی را دنبال می کنند. اما مقصد و مقصودی را در ذهن پروردن چیزی دیگر است. این است که فکر و ذکر خویش را لحظه به لحظه و روز به روز بر انجام کارهای درست متمرکز سازیم و در این راه پایدار بمانیم.

افراد موفق مقصدی و هدفی دارند. پراکنده یا اتفاقی کار نمی کنند. می دانند که چه می کنند. گروهی موفق می شود که اعضای آن برای رسیدن به هدف و مقصد مصمم باشند و هوش و حواس شان به کارشان باشد ، زنان و مردانی که روی هر حرکت خود حساب کنند.

کسی که بخواهد چنان باشد باید چنین کند:

1- هدف و مقصودی برگزیند که ارزش صرف عمر داشته باشد.

انسان وقتی مصمم می شود ، که مقصد و مقصودی در کار باشد. اگر مقصد و مقصود نیرومندی در کار نباشد ، عزم و اراده ای نیز در کار نخواهد بود.

2- ضعف ها و قدرت های خود را بشناسد.

حقیقت این است که اشخاص مایل به انجام کاری هستند که بلد باشند. به کارگیری توانایی ها عشق و علاقه را برمی انگیزد و نیروی خفته را بیدار می کند. اگر خود را بشناسیم و بدانیم که چه کاری از ما برمی آید ، می توانیم وقت و نیروی خود را به راهی بیندازیم که به مقصدی برسد.

3- مسئولیت های خود را اولویت گذاری می کند.

اگر چرای زندگی خود را بشناسید ، تشخیص اینکه چه بکنید و چه وقت آسان تر می شود. یعنی اینکه اولویت های خود را تشخیص دهیم و پیوسته بر مبنای آن کار کنیم.

images

ادامه نوشته