Tag: کارشناسی بهداشت عمومی

معرفی رشته های دانشگاهی(بخش سی و سوم-کارشناسی بهداشت عمومی)

در بخش سی و سوم از معرفی رشته های دانشگاهی به معرفی رشته کارشناسی بهداشت عمومی از رشته های گروه علوم تجربی می پردازیم.

در یک نگاه کلی، رشته کارشناسی بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء وبازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.رسالت و هدف اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ، مبانی وراهکارهای تامین ، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده و فرد است.فراگیرندگان ضمن تبیت جایگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.
اهداف :

با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزیابی
از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح گوناگون آشنا باشند.
از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

نقش ها:

  • نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش
  • نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور
  • نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و… با عنایت به سطوح سه گانه وپیشگیری
  • نقش اجرایی :

گرايش بهداشت خانواده

گرايش مبارزه با بيماريها

تعريف رشته : مبارزه با بيماريها شاخه اي از علوم بهداشتي است كه دانش آموختگان آن در جهت پيشگيري ازبيماريهاي واگير وغير واگير فعاليت مي كنند. آنها بر اساس سياست گزاريها وبرنامه ريزي هاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي در جهت كنترل وريشه كني بيماري ها وظايفي را تحت نظارت مسئولين بهداشتي درماني در نظام ارائه خدمات بعهده مي گيرند.

رسالت : رسالت اين رشته تربيت نيروهاي معتقد، آشنا وعامل به مفاهيم ، مباني واستراتژيهاي مبارزه با بيماريها وتامين ، حفظ وارتقاي سلامت جامعه تحت پوشش است.

دورنما : در اين برنامه انتظار داريم در ده سال آينده

* فراگيرندگان طبق آخرين استانداردهاي روز جهاني ، آموزش ببينند.

* دانش آموختگان اين رشته جايگاه علمي خود را در بخش مبارزه با بيماريها تثبيت نمايند.

* خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقاي شاخصهاي مربوط به كنترل بيماريها در جمعيت هاي تحت پوشش شود.

اهداف كلي :

اهداف تربيت نيرو دردوره كارداني بهداشت عمومي با گرايش مبارزه با بيماريها عبارتند از:

1) تربيت نيروهايي با آگاهي وعملكرد همسو با نيازهاي جامعه

2) تربيت نيروهايي كه با موضوعاتي از قبيل : بيماريابي / غربالگری / ارجاع بيماران / پيشگيري وكنترل

بيماريها / عوامل خطرزا / سيستم ارائه خدمات كشوري و… آشنا باشد.

3) تربيت نيروهايي كه قادر باشند بيماريهاي شايع بومي منطقه تحت پوشش خود را شناسايي كنند.

4) در پيشبرد برنامه هاي آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند.

5) درانجام پژوهشهاي كاربرديHealth System Researchدخالت داشته باشند.

6) تربيت نيروهايي كه قادر باشند بصورت چند ريشه عمل نمايند.

نقش ها:

دانش آموختگان اين رشته درحرفه آينده خودرا درجامعه نقشهاي زيررا برعهده خواهند داشت:

1- نقش آموزشي:آموزش به بيماران– افراد پرخطر(high-risk) ودرمعرض خطر(at-risk)

2- نقش پژوهشي : كمك به پژوهشهاي كاربردي (HSRs) در عرصه هاي بهداشتي كشور

3- نقش پيشگيري كننده : ارائه خدمات پيشگيري سطح نخست،اول، دوم وسوم با انجام اقداماتي

غربالگري بيماريها وكمك به تشخيص ودرمان بيماريها، تحت نظارت پزشك مسئول

4- نقش اجرايي : انجام امور اجرايي مربوط به حرفه

طول دوره : 4 تا 6 ترم

تعداد واحدهاي درسي :67 واحد درسي

واحدهاي گرايش مبارزه با بيماريها به ترتيب زير تقسيم مي شود:

الف) عمومي 13 واحد ب) پايه 10 واحد

ج) اصلي 14 واحد د) اختصاصي 18 واحد

ه ) كارآموزي 12 واحد

images

ادامه نوشته