Tag: lموفقیت

برای صعود برنامه‌ی منظم داشته باشید

در بالای کوهی بلند در سرزمین کنکور درخت کهن‌سال و عجیبی وجود دارد که میوه‌های آن برای افزایش هوش و انگیزه و همین طور برای شادابی و سلامت معجزه می‌کند؛ به طوری که هر کس میو‌ه‌ای از آن را بخورد ضمن ایجاد انرژی فراوان در روح و جسم برای چندین سال هر چیزی را که یاد می‌گیرد یا می‌بیند فراموش نمی‌کند و در حافظه ماندگار می‌ماند.

جالب این‌جاست که هر فردی بعد از این‌که میوه‌ای از آن را چید دیگر نمی‌تواند میوه‌ی دیگری را بچیند.افراد زیادی از سرزمین‌های مختلف برای دست یافتن به این سیب‌ها تلاش می‌کنند اما کسانی موفق شده‌اند به میوه‌های درخت سرزمین کنکور دست پیدا کنند که تجهیزات خاصی داشته‌اند و توانسته‌اند با ابزارها و داشته‌های خود بر موانع غلبه کنند و از گذرگاه‌های دشوار عبور کنند.

ابرازهای لازم برای دستیابی به موفیت در این مسیر عبارتند از:

index

ادامه نوشته